Perenna kvarteret – Area Perennis

Perenna kvarteret, Area perennis, i Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet

Perenna kvarteret prålar med växter, vilkas rötter med ganska stor lätthet kunna uthärda till och med våra vintrars stränga köld. Till dessa kan räknas de flesta inhemska arterna, men härtill kan ock läggas ett betydande antal från Amerikas och Europas nordligare trakter.
Carl von Linné, Hortus Upsaliensis 1745

I det perenna kvarteret står arterna planterade efter de 24 klasserna i Linnés sexualsystem. Växternas skifferetiketter är av en modell som Botaniska trädgården köpte in 1864. Hur de såg ut på Linnés tid är inte känt.

Häckarna som omger Area perennis och Area annua är inte enhetliga utan består av bland annat schersmin, berberis, pil och gran, allt enligt Linnés beskrivning. Genom att blanda olika växtslag kunde flera arter lämpliga för häckar — levande gärdesgårdar — provodlas och demonstreras för studenterna.

Tillbaka till kartan
Annuella kvarteret

Senast uppdaterad: 2022-05-18