Prunus domestica ssp. insititia, krikon

Vad man menade med krikon på 1700-talet är ännu oklart. När Linné beskrev arterna i sin fars trädgård i Adonis Stenbrohultensis, använde han det svenska namnet tyskt slån, viket kan innebära att frukten var rund. Idag används benämningen krikon för en gammal ursprunglig plommonsort med tornar och små frukter med platta kärnor. När Linné kom till Uppsala kände han till krikon från Småland, och i sin skrift Hortus Uplandicus från 1730 konstaterade han att krikon inte fanns i uppländska trädgårdar.

Tycho Tullberg berättade att enligt familjetraditionen hade var och en av Linnés döttrar sin egen plommonlund i fruktträdgården på Hammarby. En av dessa har lokaliserats genom kvarlevande rotskott och regenererades i början av 2000-talet. Den ligger i sydöstra hörnet av parken och ger idag frukt, små avlånga plommonfrukter med platta kärnor som är mycket goda som frostnupna. Vid en inventering där plommon-experten Lars Kers deltog kommenterade han Linnés krikon med att det är en sorts krikon han aldrig sett förut och att den möjligen kan ha slån inkorsat i sig. Krikonlunden benämns nu ”Lisa Stinas lund”, i samråd med Linnéättlingarnas släktförening vid dess konstituerande möte i maj 2009.

En annan av de fyra krikonlundarna låg troligen strax nedom gårdsstaketet i nuvarande nordvästra Upplandsträdgården. Tycho Tullberg berättade att där "stod i min barndom ett förkrympt plommonträd, som, då jag en gång fann några frukter på det, visade sig vara ett krikonträd … det kan ju tänkas, att t. ex. någon av döttrarnas plommonlunder låg här". Det vore önskvärt att även återskapa denna lund. Det är okänt var de två övriga lundarna fanns.

Prunus domestica ssp. insititia, krikon Linnés Hammarby Uppsala universitet. Svartvitt fotografi taget av Emma Schenson, ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar.
Foto:Emma Schenson,
ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar.

På den gamla bilden visar pilen det krikonträd som texten beskriver att Tullberg hittade, d.v.s. platsen för en av döttrarnas troliga krikonlundar.

På grund av den intressanta linneanska historien kring Linnés krikon och de många okända faktorerna kring den här sorten i Sverige bör variationen bland krikonträd i Hammarbys omgivningar analyseras och varieteterna bevaras.
Några krikonträd finns i norra delen av
Ridderbjelkska trädgården, intill garaget.

Prunus domestica ssp. insititia, krikon Linnés Hammarby Uppsala universitet. Fyra frukter: från vänster Allmänt gulplommon, krikon, 'Mirabelle', krikon
Från vänster Allmänt gulplommon, krikon, 'Mirabelle',
krikon. Foto: Mariette Manktelow.

Ett buskage finns sydväst om Gastholmen, delvis skadat av stenbumlingar som lagts dit på 1970-talet. Krikonträd finns också på Hammarby gård, i Upp-Ängby, i Söderby, vid Linnés Sävja och på flera andra gårdar i socknen. Man bör undersöka om några av dessa träd kan vara identiska med krikonsorten i Lisa Stinas lund.

Senast uppdaterad: 2021-12-07