Svenska träd och buskar i Botaniska trädgården

I Botaniska trädgården finns de flesta av våra svenska träd och buskar planterade. Använd kartan nedan för att hitta dem och lära dig mer om till exempel bok, gran, ek, al och oxel.

Karta över trädstigen, som pdf för utskrift.

Du kan också lära dig mer om gran, tall, björk och ek på vår sida om kulturarvsträd i Uppsala.

Karta över barockträdgården med svenska träd och buskar markerade. Copyright Uppsala universitet.

Svenska träd och buskar
 1. Havtorn, Hippophae rhamnoides
 2. Skogslönn, Acer platanoides
 3. Naverlönn, Acer campestre och tysklönn, Acer pseudoplatanus
 4. Avenbok, Carpinus betulus
 5. Hägg, Prunus padus
 6. Skogskornell, Cornus sanguinea
 7. Sötkörsbär, Prunus avium
 8. Skogslind, Tilia cordata
 9. Bohuslind, Tilia platyphyllos
 10. Brakved, Frangula alnus
 11. Getapel, Rhamnus cathartica
 12. Ask, Fraxinus excelsior
 13. Jolster, Salix pentandra
 14. Knäckepil, Salix x fragilis och svartahavspil, Salix euxina
 15. Sälg, Salix caprea
 16. Häggmispel, släktet Amelanchier
 17. Rönnar och oxlar, släktet Sorbus
 18. Vildapel, Malus sylvestris
 19. Päron, Pyrus communis
 20. Benved, Euonymus europaeus; 
  slån, Prunus spinosa;
  oxel, Sorbus intermedia
 21. Asp, Populus tremula
 22. Rönn, Sorbus aucuparia;
  fläder, Sambucus nigra;
  druvfläder, Sambucus racemosa;
  skogstry, Lonicera xylosteum;
  skogsolvon, Viburnum opulus
 23. Klibbal, Alnus glutinosa
 24. Gråal, Alnus incana
 25. Glasbjörk, Betula pubescens
 26. Vårtbjörk, Betula pendula
 27. Hagtorn, släktet Crataegus
 28. Skogsalm, Ulmus glabra
 29. Hassel, Corylus avellana
 30. Skogsek, Quercus robur
 31. Bergek, Quercus petraea
 32. En, Juniperus communis
 33. Lärk, Larix decidua
 34. Gran, Picea abies
 35. Tall, Pinus sylvestris
 36. Idegran, Taxus baccata
 37. Bok, Fagus sylvatica

Senast uppdaterad: 2022-12-14