Ett system för alla levande varelser

Linné delade in organismvärlden i två riken. "Plantae" bestod av landväxter, svampar och alger medan "Animalia" innefattade djuren. Med tiden har man funnit att det inte är så enkelt som att dela in allt levande i två riken, åtminstone inte om man vill att rikena ska vara naturliga grupper.

År 1969 föreslogs denna indelning i riken, som man kan stöta på i många biologiska läroböcker:

Monera (bakterier)
Protista (encelliga organismer)
Plantae (växter)
Fungi (svampar inklusive lavar)
Animalia (djur)

Ganska snart insåg man emellertid att inte heller dessa riken var naturliga. Särskilt Protista utgjorde ett sammelsurium av obesläktade organismer som inte passade in i något av de andra rikena. Forskarna har kommit fram till att den mest naturliga indelningen måste vara att gruppera organismerna efter hur deras celler är uppbyggda. Ett av de senaste förslagen till rikesindelning ser ut så här:

Archaea (arkebakterier)
Bacteria (vanliga bakterier)
Eukarya (djur, växter, svampar och andra högre organismer)

Arkebakterier är några av jordens mest udda organismer som klarar att växa i till exempel svavelkällor eller vulkaner på havsbotten. De är mycket olika de vanliga bakterierna, eubakterierna, men båda dessa grupper kännetecknas av att ha en enkel, prokaryot cell, som saknar cellkärna. Eukarya, det vill säga resten av jordens arter, har mycket komplicerade, eukaryota celler med cellkärna och olika cellorganeller. Att dela in det eukaryota riket i naturliga grupper är en stor utmaning för dagens forskare, och arbetet med detta pågår hela tiden.

Senast uppdaterad: 2021-12-07