Arten, naturens grundenhet

Illustration i svart vitt av två runda maneter. Till vänster en brännmanet med vågig kant, till höger en öronmanet med ett tydligt kryss i mitten.
Brännmanet och öronmanet, två
olika arter. Teckning ur Linnés
Wästgöta-resa 1747.

Någonting så självklart som att det finns olika arter är väl inget att grubbla över? Jo, det är precis vad det är. Arten har alltid använts som grundenhet för människans indelning av växter och djur. Det märkliga är att ingen egentligen kan säga exakt vad en art är. Det finns många olika förslag till definitioner, artbegrepp.

Synen på arter och hur de är ordnade i naturen har förändrats genom tiderna. På Linnés tid sökte man efter den gudomliga ordningen. Den var harmonisk, stabil och skulle finnas där i naturen om man bara letade. Den ordning vi söker idag är resultatet av en process genom årmiljonerna, evolutionen. Vi kan aldrig få veta exakt hur evolutionen egentligen gick till, men vi drar våra slutsatser genom att studera de växter och djur vi ser omkring oss idag.

En ny art måste beskrivas enligt vissa regler. Den måste få ett vetenskapligt namn. Namnet skall bestå av två ord enligt tvånamnsprincipen. Man skall också beskriva hur arten ser ut och på vilket sätt den skiljer sig från närbesläktade arter. Linné blev grundaren för namngivning av växter och djur. Det är en av hans främsta insatser som vetenskapsman.

Att definiera en art är inte lätt

Illustration av en vit sippa, med en ensam vit blomma och och flikiga blad på stjälken. På illustrationen syns även jordstammen som vitsippsstjälken växer upp från.

Vitsippa och gulsippa är två olika arter. Det ser man ju tydligt på till exempel blomfärgen. Men det är inte alltid som det är så lätt att se skillnad mellan olika arter. Då blir det viktigt att fråga sig vad en art egentligen är. Hur definierar man en art? Vilket artbegrepp ska man använda?

Det traditionella artbegreppet säger att en art består av individer som liknar varandra. Då blir skillnaden mellan olika arter att de ser olika ut. Människor är lika varandra, men liknar inte schimpanser, som alltså tillhör en annan art.

Det här artbegreppet kan tyckas fungera bra, men när man studerar naturen närmare finner man att det inte alltid är så här tydligt. Det finns till exempel grupper av individer som ytligt sett är mycket lika, men som verkar vara olika arter när man studerar deras kemi.

Ett annat artbegrepp säger att alla individer inom en art ska kunna korsa sig med varandra och kunna få avkomma som i sin tur kan få avkomma. Men en del grupper består av likadana individer som inte kan korsa sig med varandra alls. Ska man då kalla varje individ för en art?

Hur man än försökt att hitta en definition på vad en art är så har ingen ännu i praktiken gått att använda för alla organismer. Det finns alltid några undantag som inte fungerar som alla andra arter. Därför pågår det ständigt en livlig diskussion om artbegreppet bland forskare i systematik.

Hur man beskriver en ny art

Fotografi av två döda sköldpaddor i em pappask.
Sköldpaddsskal ur Linnés samlingar i London
Foto: Hans Odöö.

Hela tiden upptäcks nya arter. De måste beskrivas och ges vetenskapliga namn. Namnen används sedan i många olika sammanhang av människor som arbetar med växter och djur. Därför är det viktigt att veta exakt vilken art i naturen som varje speciellt namn syftar på.

Den nya artens namn och beskrivning måste publiceras i en godkänd vetenskaplig tidskrift. För att visa exakt vilken växt eller vilket djur det är fråga om hänvisar man till ett utvalt insamlat exemplar av arten, ett typexemplar. Även om man alltid försöker beskriva en arts utseende med ord så är det viktigt att andra kan se själva växten eller djuret i verkligheten. Typexemplaret ska sparas i en vetenskaplig samling till exempel på ett museum.

Förr i tiden fanns inte någon regel om att välja ut typexemplar. Linné beskrev tusentals arter utan att tala om vilken särskild individ han hade tittat på. För att säkert veta vad han menade får man göra ett detektivarbete och försöka lista ut vad han hade studerat. Oftast finner man svaret i de samlingar av växter och djur som var Linnés egna eller som han arbetat med. De flesta sådana samlingar finns idag i London, men också i Naturhistoriska riksmuséets herbarium och Evolutionsmuséet vid Uppsala universitet.

Varje art har två namn

Alla kända levande organismer har vetenskapliga namn. Vitsippa heterAnemone nemorosa och älg heter Alces alces. Namnen kanske kan kännas svårare att lära sig än de svenska, men det är ingenting mot hur det var på Linnés tid. Då kunde namnen vara mycket långa och bestå av en hel ramsa latinska ord som beskrev växten eller djuret. Vitsippa hette då Anemone seminibus acutis foliolis incisis caule unifloro. Det betyder: anemon med spetsiga frön, inskurna småblad och enblommig stjälk.

Illustration över fisken skärkniv, med en liten ryggfena, en längre bukfena samt två sidofenor.
Fisken skärkniv, Pelecus cultratus, avbildad i Linnés Skånska resa 1751.

Linné var inte nöjd med de långa namnen. I sin reseberättelse från Skåne skriver han om en fisk, skärkniven, att ”den fått ett namn som är längre än själva fisken”. Skärknivens vetenskapliga namn bestod av 63 ord!

Linné, som hade förmågan att förenkla och rationalisera, funderade ut en mycket bättre form för namngivning. Första gången han konsekvent genomförde sin nya namnreform var i boken Species Plantarum som kom ut år 1753. Den innehöll alla kända växtarter i världen, indelade i klasser enligt sexualsystemet. Linné införde där något som kallas för tvånamnsprincipen, eller den binära nomenklaturen. Den innebär att varje art får ett släktnamn och ett artnamn (artepitet). Hos till exempel vitsippa är Anemone ett släktnamn som är gemensamt för alla närbesläktade sippor. Vitsippans artnamn är nemorosa. Den närbesläktade gulsippan heter Anemone ranunculoides.

Genom Linnés tvånamnsprincip infördes korta och bra arbetsnamn för växterna. De nya namnen var mycket användbara och blev snabbt populära, inte minst bland studenterna som skulle lära sig dessa utantill. Linné införde senare samma system för djurnamnen, 1758 i den tionde upplagan av Systema Naturae. Tvånamnsprincipen var en genial rationalisering som håller än idag. Systemet med släktnamn och artepitet används över hela världen och är ett av Linnés viktigaste bidrag.

Vetenskapliga namn

Alla arter har vetenskapliga namn, ofta kallade latinska namn. Vad kan det vara för nytta med att lära sig att vitsippa också heter Anemone nemorosa?

Tänk dig att du promenerar med en engelsman i den svenska granskogen. Så vill du berätta att just här är det alldeles vitt av vitsippor på våren.

"This place is full of vitsippor, eh...whitesips, in spring!" 
"Whitesips?" 
"Yes, small white flowers." 
"What kind of flowers?" 
"Whitesips!" 
"Whitesips??"

Ja, så där kan ni hålla på länge. Men om du istället säger ”This place is full of Anemone nemorosa” får du svaret: ”Oh, the Wood Anemone, it's a beautiful flower!”

Illustration i svart vitt av en linnea-ranka med två blomstjälkar. På varje ställe två bladpar ovh i toppen två klockformade blommor, mittemot varandra.
Linnea i en japansk flora

I böcker om djur och växter finns de vetenskapliga namnen oftast med, oavsett vilket språk boken är skriven på. Det gör att man kan läsa en flora på japanska eller ryska och veta att det är just vitsippor som visas på bild. De vetenskapliga namnen underlättar kommunikationen mellan olika länder. Med våra svenska namn kommer vi ändå inte så långt. Det finns till exempel 250 000 arter av blommande växter i världen, men av dem är det bara c. 5000 som har svenska namn.

Vetenskapliga namn kallas ibland för ”latinska namn”. Många av namnen är emellertid av grekiskt ursprung, exempelvis tagna från grekisk mytologi och latiniserats.

Att ge namn åt en ny art

Illustration av växten vattenblink. Stjälken är avskuren så att den övre halvan visar blomställningen med vita blommor i krans, och den nedre visar de smalflika tillika bladen.
Vattenblink, Hottonia palustris.
Ur C.A.M. Lindman, Nordens flora

Varje art måste ha ett eget vetenskapligt namn som är annorlunda än alla andra arters. Hur bestämmer man vad en ny art ska heta? Det vanligaste är att försöka ge ett namn som säger något om själva arten. Till exempel hur den ser ut, var den växer eller när den blommar.

Vattenblink, som växer i stillastående vatten, heter Hottonia palustris. Epitetet palustris betyder ”växer i kärr”.

Dubbeltrast, som livnär sig på bland annat mistelbär, heter Turdus viscivorus. Epitetet viscivorus betyder ”mistelätare”.

Linné gav många växter namn efter kända botanister. Ibland jämförde han blommorna med personerna:

”Dillenia har bland alla örter den praktfullaste blomman och frukten, alldeles som Dillenius är en praktfull företeelse bland botanister”.

Det händer fortfarande att forskare uppkallar arter efter personer som de vill hedra, till exempel framstående forskare och lärare. Det är också vanligt att den som först hittade arten får ge sitt namn till den. Vilket vetenskapligt namn en art än har så är det alltid lika spännande att översätta det och fundera över varför den fick sitt namn. Känner du till en växt som heter Linnaea borealis och varför den heter så.

Linnaea borealis

Linnea, som är landskapsblomma för Linnés eget landskap Småland, växer på mjuk mossa i mörk granskog. Den har små skära klockor som doftar svagt av vanilj. Den är en av de mest folkkära blommorna i Sverige och är ett populärt motiv på porslin, dukar och tavlor.

Illustration med två sammanflätade linnea-rankor som bildar en krans. En blommande stjälk visar två ljusrosa, klockformade blommor som pollineras av insekten lindbrokmal.
Foto: Börge Pettersson

Men hur fick linnea sitt namn? Var det Linné som upptäckte den? Nej, blomman var känd sedan 1500-talet. Då trodde man att det var en slags blåklocka och kallade den därför Campanula serpyllifolia. Växten var Linnés älsklingsblomma och han ville gärna att den skulle kallas Linnaea. Problemet var bara att botanister aldrig uppkallar växter efter sig själva. Linné behövde hjälp av någon annan som kunde ge växten det eftertraktade namnet.

Lösningen på problemet kom när Linné vistades i Holland för att ta sin doktorsexamen. Där blev han vän med den berömde läkaren och botanisten Gronovius. Han hjälpte Linné ekonomiskt och på många andra sätt. Han gav också släktnamnet Linnaea till den lilla späda blomman. Man kan tänka sig att Linné blev mycket nöjd. Han lade sedan själv till artepitetet borealis som betyder ”nordlig”.

Senast uppdaterad: 2021-06-21