Linnés avhandling om frossa

Malarimyggor trivdes kring Fyrisån i Uppsala på 1700-talet.
Foto: Uppsala universitetsbibliotek

Frossa var en vanlig sjukdom i Sverige under 1700-talet. Sjukdomen kallades också Uppsalafebern. Linné skrev om frossan: ”I Uppland är ingen sjukdom mer inhemsk och där synes den särskilt ha nästlat sig in. Nästan alla studerande i Uppsala angripas av den.” Ingen visste säkert vad som orsakade frossa. Man trodde bland annat att nedkylning eller olika slags mat kunde ge upphov till sjukdomen.

År 1735 försvarade Linné sin doktorsavhandling om frossa och presenterade en ny teori om sjukdomens orsak. Frossa verkade vara vanligast i områden där det fanns lerjordar. Linné antog därför att det var lerpartiklar i dricksvattnet som orsakade sjukdomen. Partiklarna fastnade helt enkelt i blodkärlen. Resultatet blev att kroppen försökte driva ut dem genom kraftiga svettningar och feber. Linné föreslog därför svettdrivande medel som den bästa medicinen mot frossa för att hjälpa kroppen med arbetet.

Idag vet vi att Linné hade fel och att frossa var en form av malaria. Med mikroskopets hjälp har man upptäckt malariaparasiter som sprids med malariamyggor. Eftersom Linné inte hade ett tillräckligt bra mikroskop kunde han inte finna den rätta orsaken till frossa. Trots att hans teori var felaktig låg den ändå i närheten av sanningen. Malaria är på sätt och vis knuten till vatten eftersom malariamyggornas larver lever i stillastående vattensamlingar. På 1700-talet bör mygglarverna ha varit mycket vanliga i de odikade lerjordarnas sankmarker.

Hur frossan försvann

Närbild på en mygga som suger blod.
En blodfylld hona av malariamygga,
Anopheles messeae, fotograferad
i ett stall utanför Uppsala.
Foto: Thomas G. T. Jaenson

Malaria var en folksjukdom i Sverige ända in på 1700- och 1800-talet. Den spreds med malariamyggor, Anopheles, som utgör 5 av de 45 stickmyggarterna i Sverige. På den tiden hade de flesta svenskar inga särskilda hus för korna på vintern. Människor och djur sov under samma tak. Det blev mörkt och fuktigt vilket gjorde att myggorna trivdes och malarian spreds.

Idag finns fortfarande malariamyggor i Sverige, men sjukdomen malaria försvann från vårt land i början av 1900-talet. Hur kom det sig att den försvann?

Det finns flera orsaker till att malarian minskade. Den viktigaste var att människor skaffade bättre bostäder. Under sent 1800-tal började man bygga särskilda hus för boskapen. Dessa låg åtskilda från människornas hus. Myggorna trivdes bättre i de fuktiga ladugårdarna än i boningshusen. Eftersom malariaparasiterna bara kunde överleva i människors blod så minskade sjukdomen kraftigt.

Malariaparasiterna minskade ytterligare av de kalla somrarna under 1860-talet . Dessutom blev det färre malariamyggor när man under 1800-talet började dika ut de våtmarker där mygglarverna levde. Slutligen var det ungefär samma tid som man började att äta malariamedicin.

Mer om malaria och läkeväxter


Lästips: 
"Medicinsk entomologi" av Thomas Jaenson, 1985. Liber.

Senast uppdaterad: 2021-10-06