Uppväxt

I åminnelsetalet säger Strömer:

”Vår saknade KLINGENSTJERNA var född den 18 augusti 1698, på Tolefors Sätesgård, uti Kjärna Socken, straxt vid Lindköping. Hans Fader, Zacharias Klingenstjerna, Son af Biskopen i Götheborg, Zacharias Klingius, som förut varit Drottning Christinae Hof-Predikant, och af Hänne blifvit benådad med Adels-Bref för sina barn, var ej så länge hemma, at han fick se sin Sons lynne, eller sjelf något bidraga til dess upfostran. Hans sysla fordrade, at han skulle följa med Svenska Arméen, hvaräst han deltog i den ära, som våra vapen den tiden förvärfvade sig, under den Hjältemodiga Konungens, Carl den XII:tes anförande. Han kom aldrig mer igen; ty han lämnade sitt lif [1708] på Sotesängen, i Saxen, såsom Major, sedan han det samma i många bardalekar manligen försvarat, til sitt Fädeneslands tjänst.”

Modern, Helena Maria Gyllenadler, dog två år senare, men Samuel ”var redan då lemnad i så goda händer, att hans framtida ryktbarhet kunde förutses, då det medfödda snillet utvecklades.” Det var biskopen i Linköping, senare ärkebiskopen i Uppsala, Haqvin Spegel, som tog sig an undervisningen av det blivande matematiksnillet. Redan då lärde sig Samuel utantill klassiska latinska dikter av bl.a. Ovidius, Horatius och Vergilius. Efter gymnasiet i Linköping ställde han kosan till Uppsala och skrevs in på universitetet den 11 januari 1717.

Senast uppdaterad: 2023-01-18