Newton

Isaac Newton (1642–1727), fysiker, matematiker, alkemist (försökte ”göra” guld), född i Woolsthorpe, England. Professor i matematik i Cambridge, senare chef för Myntverket (”Master of the Mint”) i London, en tjänst han innehade fram till slutet av sitt liv. Hans infinitesimalkalkyl kallas fluxionsteorin. Den framställdes under peståren 1665–1666, då universitetet var stängt, men teorin kom inte i tryck förrän 1704 som ett tillägg till en bok om optik. Hans mest kända verk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (”Naturfilosofins matematiska principer”), vanligen kallad Principia, utkom 1687. Den handlar om kroppars rörelser och hur vårt universum är uppbyggt.

Omslag till Principia
Principia 1687.


Fler matematiker som hade stort inflytande över 1700-talets matematik:

Newtons fluxionsteori

Newton betraktade kurvor som banor för en rörlig punkt. Rörelsen är beroende av tiden. En storhet som varierar under rörelsen (exempelvis x) kallade Newton fluent. Hastigheten med vilken fluenten rör sig kallade han fluxion. Den markeras med en prick som . Under den oändligt korta tiden o rör sig då punkten ẋo. Lite hur Newton tänkte sig räkningarna kan man se i hans Method of Fluxions, som utkom först 9 år efter hans död. Se speciellt paragraferna 13–18 på kopian här nedan.

Omslag till Method of Fluxions

Text från Method of Fluxions,Text från Method of Fluxions,

Senast uppdaterad: 2023-01-18