Människan och jämvikten i naturen

Det vi idag kallar ekologi beskriver djurs och växters levnadsförhållanden. Även om termen ekologi kom i bruk först på 1860-talet kan man finna de grundläggande begreppen om naturens hushållning också i det Linné som läkare lärde ut. Vi möter detta på två sätt hos Linné. Som naturvetare uppmanar oss Linné att inte störa jämvikten i naturen. Som läkare lär han ut betydelsen av att se människan i sin omgivning. Vi påverkas av det klimat vi lever i, tillgång till föda, vårt skydd mot smittobärande organismer osv. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan det som ingår i naturen – en jämvikt råder i naturens hushållning (Oeconomia Naturae). Det finns också ett regelverk för hur denna jämvikt mellan naturens element skall upprätthållas (Politia Naturae). Människan är en integrerad del av naturen.

Senast uppdaterad: 2022-02-16