Var Linné berömd?

Linné i guldrelief
Linné i guldrelief. Ursprung okänt.

Det finns ett talesätt som lyder att "ingen blir profet i sitt hemland". Linné lyckades med detta. Han är utan tvivel den svensk som är mest känd över hela världen. Han är hyllad som en vetenskaplig hjälte, en blomsterkonung och många förknippar honom med det vi tycker bäst om i Sverige: den svenska naturen, sommaren, fåglarna och blommorna. Få kritiska eller negativa omdömen brukar förknippas med Linné. Men har det alltid varit så? Är det någon som vågat sig på att driva med honom?

Linné framställd som "den andre Adam"
Den bibliske Adam hade fått i uppdrag av Gud att namnge
alla levande varelser och på denna bild ser vi Linné framställd
som "den andre Adam". Han sitter i paradiset och fullföljer sin
föregångares uppgift.
Ur Systema Naturae uppl.11 Halle 1760.

Linnékulten har långsamt växt fram. För att förstå resonemanget är det viktigt att skilja på att vara berömd och att vara populär. Faktum är att Linné knappast var någon populär person under sin livstid. Det är klart att bland hans lärjungar och närmaste vänner var han redan då geniförklarad men hans popularitet var inte oomstridd ens under frihetstiden. Visst drog han till sig lärjungar och entusiasmerade många men andra blev stötta och tyckte han var utmanande.

Linnéstaty i Humlegården i Stockholm. Ur Tullberg 1907
Linnéstaty i Humlegården i Stockholm.
Ur Tullberg 1907.

Han hade dominerat Uppsala universitet under ett par årtionden. Han hade fört naturvetenskaperna till en centralposition vid universitetet och hans kurser var de mest populära. Han förde studenterna bort från de trista och dammiga böckerna ut i Guds fria natur. Detta väckte avund och förbittring hos en del andra lärare, främst kanske de som undervisade i teologi och klassiska språk. Han blev med åren alltmer isolerad och även om de flesta uppskattade hans forskning kan man inte säga att han var populär.

Redan under Linnés eget liv kunde det mot slutet märkas en nedgång för det naturvetenskapliga studiet. Vad som ansågs viktigt att syssla med, eller vad som var inne som vi skulle säga idag, bestämdes till stor del av vad kungen hade för intressen.

Linnéstaty i Uppsala Universitetsbibliotek
Linnéstaty i Linneanum, Uppsala
Universitet.
Foto R. Insulander.

I och med Gustav III orienterade sig hovet mot andra intressen än vetenskap. Nu blev det teater, konst, litteratur och musik som fick högst status. Man började till och med gyckla med naturvetenskapen och framställde den som både tråkig och lite löjlig. En del menade till och med att det var ett tecken på svagare förstånd om man sysslade med naturvetenskap.

Ett tecken på Linnés ställning i Sverige är det faktum att ingen ingrep när alla hans efterlämnade manuskript, herbarier och övriga samlingar såldes till utlandet. Sommaren 1784 sändes allt i 26 stora trälådor till London. Köparen var den engelske läkaren och linneanen James Edward Smith. Med Linnés samlingar som kärna grundade han 1788 The Linnean Society och han blev även sällskapets förste ordförande.

Under de första åren samlades man hemma hos honom där även samlingarna förvarades. Det verkar ha varit lite si och så med tillgängligheten till samlingarna och inte blev det bättre när Smith flyttade till Wales. Full kontroll över samlingarna fick The Linnean Society först vid Smiths död 1828 då de såldes av hans änka. En hel del av den ursprungliga samlingen saknades dock. Mineralsamlingen hade tidigare auktionerats bort och mycket av det zoologiska materialet hade förstörts eller försvunnit på annat sätt.

Linnébyst avtäcks i Paris
Linnébyst avtäcks i Paris. UUB.

Linné hade redan under sin livstid blivit mycket populär i England. I och med att hans samlingarna nu kom till England förstärktes detta. London kom att överta Uppsalas roll som centrum för linnékulten och det var också i England som han först blev hyllad som en hjälte och idol.

För att sammanfatta så var Linné inte alls särskilt populär i sitt hemland vid den här tiden. De närmaste vännerna och lärjungarna försökte hålla minnet vid liv men det gick trögt. När 100-årsminnet av hans födelse skulle firas 1807 inskränkte sig hyllningarna till ett par mindre festligheter i Växjö och Uppsala.

Det var på den här tiden fortfarande många som hade personliga minnen av Linné som en äldre, knarrig och ganska egenkär person. Någon folklig hjälte var han definitivt inte i samtidens ögon.

Det gjordes också några försök att starta linneanska föreningar i Sverige; i Uppsala 1800, Visby 1806 och i Stockholm 1832, men dessa försök rann snabbt ut i sanden. Det var först i och med 1800-talets romantiker som den bild av Linné som än idag är den mest spridda började växa fram. Läkaren Israel Wasser, botanisten Elias Fries och historikern Geijer var några av dem som tog vara på arvet efter Linné. Flera biografier över honom publicerades och hans egna självbiografiska anteckningar trycktes vilket också bidrog till att öka intresset.

Den bild av Linné som växer fram är helt enkelt en variant på den urgamla hjältemyten. Linné föds under fattiga förhållanden i ett prästhem i en avlägsen liten och okänd plats någonstans på den småländska landsorten. Han möts först av okunnighet och oförstående av sina lärare som inte förstår vilket blivande storhet de har att göra med. Under sin läroperiod möts han av avundsjuka, mäktiga rivaler och andra svårigheter. Slutligen triumferar han och vinner allas beundran.

Samtidigt som han framställs som en hjälte blir han alltmer folkkär. En folklig Linné träder fram som kan uppskattas av en stor allmänhet.

Att samla växter och djur fick alla lära sig i skolan och för många blev det en kär hobby. Under 1700-talet var samlandet främst knutet till adelsmän, präster och läkare. På 1800-talet spred sig intresset till jägare, lärare, skogvaktare och till en snabbt växande grupp av naturintreserade ungdomar. Tidigare hade alla bestämningsböcker varit skrivna på latin. Nu skrev man på svenska och särskilda böcker för nybörjare och amatörer trycktes.

Vid 200-årsjubileet av Linnés födelse 1907 var situationen en helt annan än hundra år tidigare. Linné hade blivit den fromme blomsterfursten, barnkär och blid, en symbol för ungdom och vår. Det hölls festligheter, göts byster och hurrades som aldrig förr. Att Sverige under Linnés ledning under ett par decennier varit världsledande inom den botaniska forskningen var också något man tog fasta på. Minnet av denna storhetstid och drömmar om fosterländsk storhet passade bra in då Sverige några år tidigare förlorat Norge.


Litteratur:
Franzen, Olle, "Hur Linnébilden formades", Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1963.
Hagberg, Knut, "Den linneanska traditionen" Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1941.
Johannisson, Karin , "Naturvetenskap på reträtt", Lychnos 1981.
Lindroth, Sten, "Linnékulten" i Fru Lusta och Fru Dygd (Stockholm, 1957).
Odelberg, Wilhelm, "Linnaeus redivivus", Taxon 25(1) feb. 1976.

Hur såg Linné ut?

En berömd person som Linné är förstås avbildad ett otal gånger. I början av 1900-talet gjordes en förteckning över kända Linnéporträtt. Trots att den är ofullständig upptar den över 500 målningar och skulpturer. Numera, med alla teckningar inräknade, är antalet betydligt större. Nu är det så att endast ett fåtal är gjorda direkt med den levande Linné som förebild. Det stora flertalet har tillkommit som kopior av de ursprungliga bilderna eller som kopior av kopior osv. Detta innebär förstås att Linné kan se rätt olika ut från tavla till tavla. Målaren kan ha tagit fasta på något visst drag och han kan också vara påverkad av samtidens smak.

Här nedan följer några av de mest kända porträtten. Genom att jämföra olika porträtt och se när de är gjorda kan vi också dra slutsatser om hur man såg på Linné under skilda tider.

Hur kan vi då veta om ett porträtt är likt den verklige Linné eller inte? Jo – Linné har själv i sina anteckningar och brev kommenterat en del porträtt och sagt att de var lyckade. Dessutom har några av hans samtida också bedömt flera av porträtten.

Christian Fabricius som träffade Linné när denne var 56 år (1763–1764) beskriver Linnés utseende på följande sett:

"Linné var tämligen liten och som han gick något böjd, såg han mindre ut, än han i själva verket var. Han var eljest väl byggd, men mager, och när jag lärde känna honom, hade redan den tilltagande åldern fårat hans panna. Hans ansikte var öppet, nästan alltid glatt och visade stor likhet med porträttet i Species plantarum. Hans ögon voro de vackraste jag någonsin sett. De voro visserligen ganska små, men de ägde en glans och något genomträngande, som jag aldrig funnit hos någon annan. Jag erinrar mig väl icke, vilken färg de hade, men det träffade mig ofta blickar, såsom om han ville genomskåda hela min själ."

Linné i 30-årsåldern. Denna teckning torde vara det första äkta porträttet av Linné.Okänd konstnär. Ur Tullberg 1907.
Linné i 30-årsåldern. Denna
teckning torde vara det
första äkta porträttet av
Linné.Okänd konstnär.
Ur Tullberg 1907.

Det porträtt som Christian Fabricius tyckte liknade Linné när denne var 56 år (1763–1764) är gjort av I.M. Preisler. Kopparsticket finns i Species Plantarum 1753/1762.
Det porträtt som Christian
Fabricius tyckte liknade Linné när
denne var 56 år (1763–1764) är
gjort av I.M. Preisler.
Kopparsticket finns i Species
Plantarum 1753/1762.

Några år senare säger Linné att kopparsticket i Philosophia Botanica Uppsala 1751 är ibland de bästa men att Kraffts porträtt i olja från 1774 är ännu bättre. Ett år senare har Roslin gjort ett porträtt och Linné konstaterar att det är det bästa.

Kopparstick ur Philosophica Botanica 1751
Kopparstick ur Philosophica
Botanica 1751
Porträtt målat av Kraft. Ur Tullberg 1907.
Porträtt målat av Kraft. Ur Tullberg 1907.

Så här beskrev Linné sig själv vid 60-årsålder:

"Medelmåttigt lång, snarare låg än hög, tämligen mager, alldeles icke fet med muskulösa lemmar och ansvällda ådror. Stort huvud, nacken med knölar och vid nackbensömmen en liten insänkning. Ögonen bruna, livliga, eldiga, genomträngande. Håret i barndomen vitt, under medelåldern brunt, rakt. Pannan fårad. En låg vårta på högra kinden och en dylik på högra sidan av näsan. Tänderna dåliga, maskätna på grund av från modern ärvd disposition."

Porträtt målat av Roslin.
Porträtt målat av Roslin.

Linné i vardagskläder. En av få samtida bilder av Linné i helfigur. Teckning av J.E. Rehn 1747.
Linné i vardagskläder. En av få
samtida bilder av Linné i helfigur.
Teckning av J.E. Rehn 1747.


Litteratur:
Tullberg, Tycho, Linnéporträtt (Stockholm, 1907).

Karikatyrer av Linné

Linné hade i början av 1900-talet blivit så upphöjd och festligheterna så många att några fick nog. En kåsör skrev att det var tre saker han var rätt trött på "den glada änkan, herr Linné och Barnens dag". Man vågade sig även på att driva med den gamle naturforskaren. De första karikatyrerna började dyka upp.

Teckning av B. Palme i Söndag-Nisse 1907
Teckning av B. Palme i Söndag-Nisse
1907. Tack från vykortstillverkare,
gipsgjutare, dagspressen och
blomsterhandlarna.

En annan sak är att det finns en del äldre porträtt där Linné ser mycket underlig ut. Det beror på att endast ett fåtal porträtt är målade efter Linné själv. Som tidigare nämnts är de flesta porträtten kopior eller till och med kopior av kopior.

Redan i 1800-talslitteraturen finner vi exempel på att man kunde driva med den store naturforskaren. Författaren Zacharias Topelius skojade i en av sina berättelser för barn med Linnés ibland lite förenklade sätt att bestämma fåglar.

innékarikatyr. Albert Engström Strix 1907
Linnékarikatyr. Albert Engström Strix 1907. "Innocue vivito
numen adest" är Linnés valspråk och betyder "Lev oförvitligt
– Gud är närvarande". Linnés rynkor ditmålade på måfå.

Den unge huvudpersonen, som själv såg sig som kunnig i Linnés system och mycket naturintresserad, var ute på en spännande exkursion utanför sin hemstad. Plötsligt fick han se en duvhök slå ned på en ekorre. Efter en del bläddrande i sin bestämningsbok kom han fram till att han sett en näktergal fälla en flodhäst till marken.


Litteratur:
Bryk, Felix, Vandringar i naturens och kulturens riken (Stockholm, 1924)

Senast uppdaterad: 2022-02-16