Linné som zoolog

Linné – den store djurforskaren

Bild på fjäril målad av Carl Clerck från hans planchverk Icones insectorum rariorum 1764
Carl Clerck var anställd vid skatteverket i
Stockholm. Inspirerad av Linné började på
fritiden studera insekter. Han blev med tiden
också en mycket skicklig fjärilsmålare och
hans planchverk Icones insectorum rariorum
1764 håller världsklass. Linné som granskade
bilderna utbrast "så wackert at det giör godt
neder i tåerne". Linné skrev också
artbeskrivningarna till fjärilarna (Museum
Ludovicae Ulricae 1764). Bilden är hämtad
ur Clercks Icones insectorum rariorum 1764.

Linné kom att betyda mycket för studiet av djuren och hans betydelse vad gäller namngivningen, klassificeringen och artbegreppets utveckling var lika viktig för zoologin som den var för botaniken. Varför har då inte hans insatser inom zoologin blivit lika uppmärksammade?

Ett försök att svara på frågan hur Linné så ensidigt har förknippats med botaniken går ut på att hans djursystematik var mer beroende av hans föregångare. Det skulle innebära att hans arbeten inom detta område inte innebar lika stora framsteg som hans växtsystematik. Hans sätt att systematisera djuren väckte också stor kritik redan under hans samtid. Å andra sidan är hans djursystem mer naturligt än hans botaniska och han gjorde flera viktiga omgrupperingar jämfört med sina föregångare.

Handkolorerad bild från Carl Clerk
Fram till 1800-talets mitt
handkolorerades alla färgbilder
vilket naturligtvis var mycket
tidskrävande och kostsamt. När
Clerk dog var sex exemplar klara
av verket. Vetenskapsakademien
tog över och sammanlagt 60
exemplar färdigställdes fram till
1797 då utgivningen avslutades.
Ur Icones insectorum rariorum 1764.

Ett exempel är att han skilde ut maskarna från insekterna och förde kräftdjuren till insektgruppen. En annan förklaring till botanikens dominans kan vara att hans bidrag till zoologin är mer undangömda i hans skrifter. Även flera av Linnés lärjungar gjorde stora insatser på zoologins område. Thunberg, Sparrmann, Osbeck m.fl. utforskade främmande världsdelars djurliv och precis som med Linné har dessa insatser ofta blivit överskuggade av deras botaniska arbeten.

För att förstå hans betydelse som zoolog måste man känna till det kaos som rådde inom forskningen vid den här tiden.

Tänk dig en tid då det inte fanns några särskilda regler för t.ex. fotboll. Alla spelade fotboll på sitt eget sätt. Några tog med händerna, andra hade två målvakter, vad som räknades som mål var oklart och var och en hade sin egen uppfattning om vad som var riktig fotboll. Det fanns inga spelregler och ingen domare. Så skulle man med en liknelse kunna förklara situationen före Linnés Systema Naturae.

Karta över Linnés resor i Sverige. Lappland 1732, Dalarna 1734, Öland Gotland 1741, Västergötland 1746 och Skåne 1749
Linnés resor i Sverige. Lappland
1732, Dalarna 1734, Öland Gotland
1741, Västergötland 1746 och
Skåne 1749. Här ser du platser han
besökte och djur och växter han såg.
Akvarell av Gunnar Brusewitz

Samma djur kunde beskrivas av olika zoologer under helt olika namn. Det var nästan omöjligt att bli säker på om djuret redan var beskrivet eller om det var en nyupptäckt art och hur det skulle klassificeras fanns det många uppfattningar om. Det behövdes med andra ord en uppsättning fasta ramar som kunde hålla ihop alla lösa fakta som mer eller mindre flöt omkring. Det behövdes en enhetlig terminologi och en helhetsvision av hur naturen var indelad och hur dess delar hängde ihop. Han kom själv i sin forskning att koncentrera sig på artbeskrivningar, systematik och faunistik. Hans vision av vad naturalhistorien skulle syssla med var dock mycket vidare. I 38 korta satser beskrev han hur man skulle gå till väga när man studerade och beskrev naturföremål. Denna metod, tillsammans med hans system, blev den fasta grund som zoologin behövde för att kunna utvecklas vidare.

Flera av Linnés verk har haft stor betydelse för zoologins utveckling. Systema Naturæ har redan nämnts. Den var den mest kompletta bestämmningsbok som en naturforskare kunde skaffa sig. Ofta fanns den med i de resande linnélärjungarnas bagage, den var oumbärlig för alla dem som ville ordna sitt naturaliekabinett på ett systematiskt sätt och den blev till slut normgivande för vilka namn som skulle gälla för olika djur.

Läs mer om naturaliekabinett - populära samlingar av växter och djur på 1700-talet.

Fauna Svecica, som är en fälthandbok för bestämning av svenska djur, kom ut i två upplagor, 1746 respektive 1761. Den kom att få stor betydelse för att naturalhistorien blev så populär i Sverige.

Under nästan hundra år kom den att utgöra den enda tillgängliga bestämningsboken för den som ville se vad för slags djur man funnit. I första upplagan beskrivs 1691 olika arter av leddjur och det kan vara värt att påpeka att antalet svenska växtarter Linné känner till vid denna tid stannar kring 1300. Förutom dessa två verk tillkommer alla hans zoologiska avhandlingar  som ger en bra inblick i Linnés mångsidiga zoologiska verksamhet.

Läs mer om Linnés zoologiska avhandlingar.

Linnés kunskaper om djuren var främst av systematisk karaktär. När det gällde djurens beteenden och levnadssätt hade han inte lika mycket förstahandskunskaper. Detta berodde inte på oskicklighet, tvärtom hade Linné en mycket utvecklad iakttagelseförmåga och i hans skrifter finns flera exempel på fina iakttagelser av olika djurs liv. Den som själv sysslat med djurstudier vet dock hur tidsödande det är med sådana studier. Det är alldeles omöjligt för en forskare att hinna studera särskilt många olika djur.

Vilken djurgrupp studerade Linné mest? Det förefaller som insekterna tillsammans med fåglarna varit hans favoriter. Han säger själv att insekterna har varit hans största nöje och på lediga stunder samlade han ivrigt insekter kring Uppsala. Undersökte man växterna låg det nära till hands att bli intresserad av alla de kryp och flygfän som så ofta hittas på och i växterna. Linné var inte, vilket ligger nära till hands att tro, klar över insekternas roll vid växternas pollinering.
I tolfte upplagan av Systema Naturæ är antalet leddjur uppe i 3000, de flesta insekter, och av dem är Linné först med att beskriva 2000. Som grund för sina artbeskrivningar hade han både egna samlingar, lärjungarnas samt drottning Ulrika Lovisas på Drottningholm och Adolf Fredriks på Ulriksdal.


Litteratur:
Hofsten, Nils von, ”Systema Naturæ: ett tvåhundraårs-minne” Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1935.
Lönnberg, Einar & Aurivillius, Christopher, ”Carl von Linnés såsom zoolog” i Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare (Uppsala, 1907).
Nybelin, Orvar, ”Fauna Svecica 200 år”, Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1946.

Senast uppdaterad: 2022-03-08