Fysikoteologin

Förhållandet mellan Gud, naturen och människan var något som flitigt sysselsatte 1700-talets vetenskapsmän och filosofer. Denna fråga blev av avgörande betydelse inom den idériktning som brukar kallas fysikoteologi och som omfattades av många naturforskare både i Sverige och utomlands. Engelsmannen William Derham, som 1713 utgav boken Physico-Theology, brukar framhållas som fysikoteologins skapare och största namn. I Sverige brukar Linné räknas som en av de ledande företrädarna. Han uppfattade naturen som Guds underverk, vilket kommer till uttryck bl.a. i talet ”Om märkvärdigheter uti insecterne”, som han höll i Vetenskapsakademien 1739.

Illustration av 1700-talets vetenskapsmän som genom naturforskning skulle få kunskap om Guds skapelse.
Genom naturforskningen menade
1700-talets vetenskapsmän att man också
skulle få kunskap om Guds skapelse.

Fysikoteologerna menade att både religionen och naturforskningen var viktiga för människan. Genom studiet av naturen blev ju kunskapen om Gud och hans skapelse större; man kan därför säga att vetenskapen fick en religiös nytta. Detta tankesätt är karakteristiskt för Linné. I sin avhandling Cui bono? (”Vad gör det för nytta?”) frågar han exempelvis vad allting har för syfte, och hans svar blir att allt ingår i Guds stora plan.

Med detta menar han att Gud inte har skapat någonting i onödan, alla ting är viktiga delar av skapelsen. Naturforskarnas uppgift skulle därför bli att upptäcka detta syfte; därigenom skulle man både visa på Skaparens storhet och befrämja den ekonomiska nyttan.

Fysikoteologin hänger samman med en teleologisk världsbild, som betonar naturens ändamålsenlighet. Filosofer och teologer talar ibland om det teleologiska gudsbeviset, och då menar de uppfattningen att naturen är så perfekt inrättad att den inte kunnat uppstå av en slump, utan måste vara skapad av en god och allsmäktig Gud.

Litteratur:
Clarence J. Glacken, Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in Western Thought From Ancient Times to the End of the Eighteenth Century (1967)

Linnés natursyn

Tillsammans med forskare som John Ray, William Derhamn och William Paley är Linné en av de stora tänkarna inom den fysikoteologiska traditionen. Naturen var ett nyckelord och en slags förebild under 1700-talet. Man liknade naturen vid en bok där Gud hade skrivit ned meddelanden och precis som man kunde läsa Bibeln kunde man också läsa Naturens Bok. Linné var kanske sin tids främsta uttolkarna av skapelsens sköna plan.

Ormbärets blomma med ståndare och pistiller. Foto R. Insulander
Ormbärets blomma med ståndare och pistiller.
Foto R. Insulander

Begreppet "naturens ekonomi" användes för första gången på 1600-talet och syftade då närmast på hur Gud styrde sin skapelse – naturen. Tanken att det fanns en organiserande princip i naturen, en perfekt administration vilket gjorde att inget fattades och inget var överflödigt blev en populär föreställning under 1700-talet. I avhandlingar som Curiositas Naturalis 1748, Oeconomia Naturae 1749 (Naturens hushållning) och Politia Naturae 1760 (Naturens styrelseskick) utvecklade Linné idéer på detta område som pekar fram mot ett ekologiskt synsätt. Han skrev om kretsloppets och förmultningens betydelse i naturen, om hur alla organismer hade sin plats i naturen och att allt samverkade som en perfekt maskin.

Linnés sovrum på Hammarby. Väggarna är tapetserade med botaniska plancher. Foto R. Insulander
Linnés sovrum på Hammarby. Väggarna
är tapetserade med botaniska plancher.
Foto R. Insulander

Nyttotänkandet var förstås en viktig del av Linnés natursyn. Han var av den uppfattningen att allt i naturen ytterst var skapat med människan i sikte. Oavsett om det gick att äta, bygga hus av eller bara beundras för sin skönhet, så var det nyttigt och skapat för människan. Det var också människans plikt att undersöka och utnyttja naturens rikedom. Detta synsätt har fått den amerikanske historikern Daniel Worster att räkna Linné till en tradition av "imperialistisk" natursyn, alltså en natursyn som lett till att vi utnyttjat naturen alltför hårt.

Linné betonade det hierarkiska i naturen, det gick en skarp gräns mellan människan och naturen. Överst i naturen stod människan vars uppgift var att utnyttja naturen. För Linné fanns det ingen världssjäl som genomströmmade skapelsen och han var motståndare till de gamla folkliga föreställningarna om naturväsen, vättar osv.

Mot detta kan man säga att han genom att ta med människan i sitt Systema Naturæ, som ett bland de andra djuren, gjorde människan mer jämställd med naturen. Lägger man därtill den betydelse som Linné haft för att man överhuvudtaget ska bry sig om vad växter eller fåglar heter eller hur de lever måste man nog dra den slutsatsen att hans inverkan på vår natursyn varit synnerligen god.

Hav och berg i blå toner


Litteratur:
Carl von Linné, Om jämvikten i naturen ed. Broberg, Gunnar(Stockholm, 1978).
Tore Frängsmyr, "Den gudomliga ekonomin", Lychnos 1971-72.
Sverker Sörlin, Naturkontraktet: Om naturumgängets idéhistoria (Stockholm, 1991).
Daniel Worster, Nature´s Economy: A history of ecological ideas (Cambridge, 1977).

Bibeltro eller skapelsetro

Linné var en varmt religiös människa, men det betyder inte att han var ortodox i sin åskådning, dvs. att han följde kyrkans lära i alla stycken. Han var snarare en naturmänniska, han uppfattade naturen som Guds underverk, han såg skaparens storhet i djur och växter. För en person i hans samtid var det ännu naturligt att man trodde på skapelseberättelsen i Bibeln. Där omtalades hur jorden hade skapats och fått sitt utseende. Linné hade ingen anledning att betvivla denna berättelse, men han ville gärna komplettera den.

Adam i paradiset. Kopparstick ur J.J. Scheuchzers kommenterade bibelframställning Kupfer-Bibel
Adam i paradiset. Kopparstick ur
J.J. Scheuchzers kommenterade
bibelframställning Kupfer-Bibel

Om Gud hade skapat alla växter och djur på en gång, måste det ha funnits olika klimattyper samtidigt i paradiset, både tropiskt och arktiskt klimat. Därför antog han att paradiset låg på en ö söder om ekvatorn och på ön fanns ett högt berg; därav kunde man få olika klimattyper på samma gång. Så småningom växte ön och bildade kontinenter, på så sätt kunde djur och växter sprida sig över jorden. När syndafloden kom bröts ordningen, berg- och jordlager förändrade läge, stenar och djur spolades iväg långt från sin ursprungsort.

Samtidigt menade Linné att skapelseberättelsen inte riktigt berättade allting.

Alla förändringar kan inte ha uppstått enbart genom syndafloden. Och han skrev i sina anteckningar att jorden måste ha en längre historia än den som omtalas i Bibeln, men dessa idéer ville han inte framföra offentligt. Själva syndafallet tolkade han också på ett högst symboliskt sätt i sexuella termer, men det framförde han inte heller offentligt. I de medicinska föreläsningarna Diaeta naturalis (1733) låter han den förbjudna frukten motsvara Adams testiklar, ormen betecknar penis, och Bibelns uppgift att frukten var ljuvlig att äta tolkar han som själva samlaget.

Men visst tvivel kommer fram när han får se peloria. Läs vidare om Peloria.


Litteratur:
Tore Frängsmyr, Geologi och skapelsetro (1969).
Elis Malmeström, Carl von Linnés religiösa åskådning (1926).

Djurens rättigheter på 1700-talet

Den vitryggiga hackspetten hotas av utrotning i Sverige. Vilka rättigheter har den? Bild från Rudbeck Fogelbok
Den vitryggiga hackspetten
hotas av utrotning i Sverige.
Vilka rättigheter har den?
Bild från Rudbeck Fogelbok.

Under 1700-talet ökade känsligheten och respekten för djuren som levande varelser. Man älskade att spegla sig i djurvärlden och fabeln var mycket populär. Bland de övre klasserna frodades ett slags kärlek till djuren där porträtt på älsklingshästen eller hunden och kärleksdikter till papegojor, siskor och knähundar var vanliga.

Hos bönderna var förhållandet säkert krassare och nyttoaspekten var dominerande. Den urgamla traditionen att ge boskapsdjuren individuella namn vittnar också om ett mer personligt förhållande till djuren. Ute på sin lantegendom Hammarby hade Linné gett sina kor originella namn som Sommarros, Fagerkinna, Stjärnros, Lilja och Blomstra.

Filosofen Descartes hade förfäktat åsikten att djuren bara var själlösa automater. Detta stred mot invanda föreställningar och allmänna erfarenheter men hos en del naturforskare torde uppfattningen fått fäste. Olof Rudbeck och andra vetenskapsmän experimenterade med levande hundar och katter.

Tidningsklipp från debatten om genmanipulering av djur.
Tidningsklipp från debatten om
genmanipulering av djur.

En av de i skandinavien som på 1700-talet gick längst i att ge djuren rättigheter var dansken Laurids Smith (1754–1794). Han var filosof, präst och författare och trots att han under sin levnad väckte uppmärksamhet för sina originella idéer har han länge varit en bortglömd tänkare. Nu framstår hans huvudverk från 1791 Försök till en systematisk afhandling om menniskans pligter emot djuren (Svensk översättning Stockholm, 1799) som synnerligen aktuellt.

Boken vittnar om en stark respekt för djuren och är ett försök att väcka förståelse för en god behandling av dem, tvåhundra år före vår samtida debatt om djurtransporter och genmanipulerade superkossor.

Laurids Smith menade att Gud givit både människan och djuren rätt att på sitt eget sätt njuta av livet. "Så väl djuret som människan är egentligen och omedelbart till för att njuta lycksaligheten genom sin varelse och var och en som med uppsåt utan nödvändighet och högre ändamål avbryter, förstör och tillintetgör människans eller djurens lycksalighet, han kränker den rättighet att njuta sällhet som Gud med varelsen gav varje levande ting." Han utsträcker budordet "att älska sin nästa såsom som sig själv" till att även gälla djuren. "Det är således vår likaså omedelbara förbindelse att emot Djuren iakttaga vad rätt är, som det vår skyldighet att göra rätt emot våra medmänniskor."

Tidningsklipp från debatten om genmanipulering av djur.

Detta innebär dock inte att vi inte får äta djuren eller använda oss av dem som dragdjur och liknande. Man kan enligt Laurids Smith sluta sig till att djur även ska tjäna som föda åt människan eftersom våra magar är inrättade för att smälta kött.

Det viktiga är på vilket sätt vår konsumtion av kött sker, om köttet verkligen behövs eller om det bara är frågan om lyxkonsumtion. "Annat är att efter nödtorften nyttja djuren till föda och annat är att förslösa och missbruka dem till överdåd och frosseri."

Djurhållningen innebär, menar Laurids Smith, ett extra ansvar för människan eftersom hon berövat djuren sin frihet. Det blir därför mycket viktigt att djurhållningen är god, dvs. att man har bra ladugårdar och bra foder.


Litteratur:
Midbøe, Hans, "Laurids Smith" i Det Konglige Norske Videnselskabers Selskabs Forhandlingar, bd. 40 1967.
Thomas, Keith, Människan och Naturen (Stockholm, 1988). Smith, Laurids, Försök till en systematisk afhandling om menniskans pligter emot djuren (Sv. översättning Stockholm, 1799).
Sörlin, Sverker, Naturkontraktet: Om naturumgängets idéhistoria (Stockholm, 1991).

Senast uppdaterad: 2022-03-08