Linné, idéerna och historien

Collage med porträtt av Linné, där idéerna väller ut ur huvudet.

Idéerna och historien

Under Linnés tid var nyttotänkadet viktigt. Hur såg Sverige ut då, vilka idéer var rådande? Linnés språk och vad som har skrivits om honom berättar mycket om den tiden.

Hur såg Linnés tid ut? Hur såg hans natursyn ut? Följ med på en idé- och lärdomshistorisk resa!

Här kan du lära dig mer om 1700-talets idéer och vetenskap – om 1700-talets tidsanda, om varför Linné var berömd och om hur bilden av honom har sett olika ut i olika tider. Du kan också lära dig mer om Linné som geolog, zoolog och fågelforskare, och om hur hand använde språket.

Frihetstiden – Linnés tid

Perioden 1719–1772 i svensk historia brukar kallas frihetstiden. Ordet frihet syftar i detta sammanhang på frihet från kungligt envälde. För vanligt folk märktes knappast någon större skillnad, förutom att man slapp de stora umbäranden, som det långa kriget inneburit.

Sedan den barnlöse Karl XII stupat i Fredrikshald 1718 fanns ingen självklar efterträdare, men i januari året därpå utsågs hans yngre syster Ulrika Eleonora till regent. Redan efter ett år abdikerade hon emellertid i sin tur till förmån för sin make Fredrik I. Kungamaktens svaghet gjorde det möjligt för riksdagen, de fyra stånden (adel, präster, borgare och bönder), att kraftigt inskränka regentens makt. Kungen fick t.ex. inte resa utomlands utan ständernas medgivande.

Sveriges regering under frihetstiden kallades för rådet, vilket var ansvarigt inför riksdagen. Här var förvisso kungen ordförande, men han saknade egen majoritet. Väl så stor betydelse hade kanslipresidenten, motsvarigheten till dagens statsminister, som var den ledande bland de övriga rådsherrarna.

Man brukar med viss rätt säga att det moderna svenska partiväsendet tog form under frihetstiden. Två partier, hattar och mössor, konkurrerade om makten. Inledningsvis styrde mössorna under ledning av kanslipresidenten Arvid Horn, men 1738 kom hattarna till makten. Hattarna – som förordade en mer offensiv utrikespolitik gentemot Ryssland, och en starkt merkantilistiskt influerad ekonomisk politik – behöll makten ända till 1765. I slutet av frihetstiden skedde maktskiftena oftare.

Linnés Sverige, upplysningen och merkantilismen.

Inledningsvis accepterade kungamakten sin underordnade roll, men 1756 försökte den nye kungen Adolf Fredrik och hans drottning Lovisa Ulrika genomföra en statskupp, som dock misslyckades. Sju kuppmakare avrättades och kungamaktens inflytande reducerades ytterligare.

Adolf Fredrik fick acceptera att ständerna använde en namnstämpel med hans namnteckning för att skriva under dokument, så liten auktoritet hade han.

Kung Adolf Fredriks namnteckning.
Adolf Fredriks namnteckning.

De hårdnande partistriderna i slutet av 1760-talet medförde dock att allt fler återigen satte sitt hopp till monarken som en enande kraft. Efter några månaders planering lyckades den nye kungen Gustav III med en oblodig statsvälvning som innebar slutet för frihetstiden. Året var 1772. I den kungliga propagandan anklagades partiväsendet för att splittra nationen och för att inte lyckas hantera missväxten och hungersnöden. Därmed inleddes ett nytt skede i den svenska historien, den gustavianska tiden. Debattklimatet blev nu annorlunda, den tryckfrihetsförordning som införts 1766 begränsades, och den svenska naturvetenskapen som blomstrat under frihetstiden gick nu tillbaka.

Eftervärldens bild av frihetstiden har inte varit entydig. Vissa, särskilt äldre, bedömare har framhållit att partistriderna splittrade landet, samt att partierna misslyckades med att komma tillrätta med landets problem. Andra har hävdat att den form av parlamentarism som då fanns var en föregångare till den moderna svenska demokratin.


Litteratur:
Michael Roberts, 1995. Frihetstiden: Sverige 1719–1772, sv. övers.
Sten Carlsson & Jerker Rosén, 1980. Svensk historia 2: Tiden efter 1718, 4:e upplagan.

Nyttotänkandet

Att med ett enda ord karakterisera en historisk epok låter sig knappast göras på ett helt rättvisande sätt. Men ska man ändå välja ett uttryck för att beskriva den svenska frihetstiden måste ordet bli nyttan. Nyttotänkandet genomsyrade – nämligen 1700-talets ekonomiska och vetenskapliga debatt. Man uppfattade det som ytterst viktigt att nya teorier snabbt omsattes i praktisk handling. Linné var inte den ende som ställde frågan: Cui bono? (”Vad gör det för nytta?”).

Denna nyttoideologi drev på den snabba utvecklingen inom svensk naturvetenskap. Man hoppades givetvis att den nya tekniska, matematiska och mekaniska kunskapen skulle bidra till uppbyggandet av manufakturerna, dåtidens enkla industrier, något som särskilt hattpartiet uppmuntrade, Merkantilismen, Frihetstiden – Linnés tid. Ett viktigt forum för nyttotänkandet blev den 1739 inrättade Vetenskapsakademien. Mot slutet av 1700-talet grundades Patriotiska sällskapet (1766), som hade ett liknande syfte.

Utmärkande för nyttotänkandet var att man inte skilde på stort och smått, allting var lika viktigt. Man brukade tala om allmän och enskylt hushållning, vilket syftade på nationaleknomin, respektive privatekonomin. Båda var viktiga eftersom de enskilda böndernas och hantverkarnas ekonomiska framsteg sammantaget också förbättrade nationens välstånd. Hushållning var ett ord som på 1700-talet användes synonymt med ekonomi, det grekiska ordet för ekonomi betyder just hushållningslära.

Men nyttotänkandet berörde inte bara praktiska områden. Genom den så kallade Fysikoteologin kunde nyttotänkandet föras över också på religionens domäner, jämför Linnés natursyn. Nya naturvetenskapliga upptäckter, som i bästa fall också kunde tillämpas i praktiken, innebar ytterligare bevis för Skaparens storhet.

Fysioteologi & Linnés natursyn


Litteratur:
Karin Johannisson, 1988. Det mätbara samhället: Statistik och samhällsdröm i 1700-talets Sverige.
Sven-Eric Liedman, 1986. Den synliga handen: Anders Berch och ekonomämnena vid 1700-talets svenska universitet.
Sten Lindroth, 1978. Svensk lärdomshistoria: Frihetstiden.

Jordbruksvänligheten

Det frihetstida Sverige var ett jordbruksland. Jordbruket utgjorde den helt dominerade ekonomiska näringen, vilket kan förklara att den svenska merkantilismen inte bara framhöll manufakturernas betydelse, utan också jordbrukets.

Teckning av Gustaf Silfverstråhle från 1700-talets slut föreställande oxar i arbete på åkrar.
Teckninga av Gustaf Silfverstråhle från
1700-talets slut föreställande oxar i arbete
på åkrar. Vi får en god illustration av hur
jordbruket bedrevs under Linnés tid.

Man kan se ett mycket tydligt samband mellan jordbruket och 1700-talets nyttotänkande. Eftersom jordbruket var av avgörande betydelse för landets välstånd, sparade naturforskarna ingen möda för att hitta nya metoder att öka dess avkastning. Jordbruket kunde liknas vid tillämpad naturvetenskap.

I denna anda verkade Vetenskapsakademien, men också andra samfund som Patriotiska sällskapet (grundat 1766). 

I Frankrike uppstod omkring 1760 en riktning som brukar kallas fysiokratism, och vars främste företädare hette Francois Quesnay. Fysiokraterna menade att jordbruket var den enda näring som producerade ett nettoöverskott. Dessutom betraktade de naturen som ett lagbundet system, i vilket människan inte i onödan borde ingripa. Staten skulle inte genom restriktioner försvåra jordbruk och handel, vilket ju var avgörande tankar inom merkantilismen. Fysiokratismen som ekonomisk teori fick dock ett mycket litet genomslag i Sverige, även om flera fysiokratiska tankar – t.ex. betoningen på pedagogik och utbildning och intresset för Kina – också här var mycket populära.

Även om de ekonomiska faktorerna var de viktigaste bakom intresset för jordbruket, spelade andra orsaker också in. Hit kan t.ex. räknas Rousseaus uppfattning att människan borde återvända till det lyckliga naturtillståndet, en tanke som blev populär även i Sverige fr.o.m. 1760-talet. Dessutom kunde man i göticistisk anda framhålla att forntidens svenskar, göterna, hade ett väl utvecklat jordbruk. På så sätt blev det gamla götiska lantbruket ett mönster att efterlikna; göterna hade bevisat vilken potential det agrara Sverige hade.


Litteratur:
Lars Herlitz, 1974. Fysiokratismen i svensk tappning 1767–1770.

Senast uppdaterad: 2023-08-02