Lonicera tatarica, rosentry

Lonicera tatarica, rosentry Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow
Foto: Stephen Manktelow.

Den rosentry som står vid västra gaveln av huvudbyggnaden har Linné själv planterat där enligt den lokala traditionen. Den sägs vara Sveriges äldsta rosentrybuske. Linné var den förste som tog in rosentry i landet. Busken skuggas av en vejksel som står bredvid, enligt traditionen också den planterad av Linné.

Rosentry planterades även in i Upplandsträdgården i slutet av 1800-talet, och de buskarna har förvildat sig in i parken. Rosentry finns också förvildad på hammaren. Enligt en artbestämning av Ivan Örtendahl och Rutger Sernander tillhör buskarna på Hammarby en särskild varietet, Lonicera tatarica var. splendens, med "utsökt vackra, högröda blommor".

I bevarandesyfte är det viktigt att den äldsta rosentrybusken bevaras och klonas. Man bör också försöka klargöra om de exemplar som planterades in under 1800-talet och sprider sig är av annat ursprung än Linnés rosentry.