Malus domestica, apel

Malus domestica, apel, sorten Grågylling, Linnés Hammarby Uppsala universitet.
Grågylling.
Foto: Göran Nyström, medlem.spray.se/applesite

Äpplen av olika sorter var naturligtvis en viktig del av familjen von Linnés fruktträdgård. Vid inköpet 1758 fanns redan "en trädgård af åtskillige fruktbare trän". De ursprungliga träden i Linnés trädgård är borta, men några äldre sorter kan ha sitt ursprung från Linnés trädgård. Ett frösått äppelträd finns i Linnés gamla trädgård, nuvarande parken, och på hammaren. I den Ridderbjelkska trädgården som anlades på 1800-talet fanns på 1930-talet äldre sorter som Grågylling, Rosenhäger, Röd Astrakan och Vitgylling. Intressant nog fanns där även elva träd som bestämdes till "kärnstam". Dessa träd ingick i trädgårdens symmetri, och var alltså avsiktligt utvalda och planterade. Eftersom man på 1800-talet knappast sådde äppelträd vid en nyanläggning av trädgård, är det troligt att kärnstammarna var ympar från Linnés trädgård. De äldre sorterna kan alltså också vara ympar från Linnés trädgård. Vi vet genom Carl von Linné den yngres föreläsningar att Linné utförde experiment med inympning på sibiriskt äppelträd Malus baccata. Dessa försök bör ha ägt rum i Hammarby. Många av träden i Ridderbjelkska trädgården är borta. Endast några äldre sorter finns kvar. Träd av sorten Grågylling står norr om huvudbyggnaden och även i grannbyn Ängeby. Mattias Iwarsson har tillsammans med Anton Nilsson inventerat äppelbeståndet i Linnés Hammarby med omgivningar på 1990-talet. De fann då inga rena sorter kända från 1700-talet. Däremot hittades ett frösått träd med Vitgylling-ursprung vid en torpgrund på Hammarby gård.

Ympar från de äldre äppelsorter som finns i Hammarby med omgivningar bör bevaras på yngre stammar och odlas inom området i bevarandesyfte. Det gäller det frösådda vitgyllingträdet på Hammarby gård, Grågylling samt de få gamla träd som finns kvar i Ridderbjelkska trädgården. Det vore av stort intresse att dokumentera äppelbeståndet i kringliggande gårdar i socknen för att spåra äldre kärnstammar. I Ned-Ängby ska till exempel enligt uppgift äldre äppelsorter finnas i trädgården.