Verksamhet

I de linneanska trädgårdarnas uppdrag ingår att presentera ett välskött och tydligt uppmärkt växtmaterial som är dokumenterat i en globalt tillgänglig databas. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården ska växtsamlingarnas sammansättning spegla att de är en del av ett historiskt kulturarv. I Botaniska trädgården ska det framför allt odlas växter från naturliga populationer, användbara för undervisning vid universitetets kurser och för aktiviteter riktade mot förskola och skola. För att trädgården skall kunna användas av lärare och forskare är alla växter noggrant uppmärkta. Etiketterna visar bland annat växtens namn, familjetillhörighet och ursprung

Vi kan hålla ett brett sortiment tack vare det internationella fröbytet och genom att forskarna bidrar med växtmaterial från sina forskningsresor. Det gör att växtmaterialet också speglar pågående forskning vid Uppsala universitet. Ytterligare ett viktigt uppdrag är arbetet med att bevara biologisk mångfald.

De mer än 9 000 arterna är till glädje och nytta för alla, även den växtintresserade allmänheten. De linneanska trädgårdarna är viktiga besöksmål för Uppsalabor och turister. I trädgårdarna anordnar vi årligen utställningar, visningar och andra evenemang. 

De linneanska trädgårdarna är viktiga kulturarv vid Uppsala universitet. Att bevara arvet efter Carl von Linné, hans efterträdare Carl Peter Thunberg och deras vetenskapliga gärning är en viktig uppgift för trädgårdarna.

Forskning

Trädgården tillhandahåller växtmaterial (fröer, plantor och växtdelar) som kan behövas till forskningsprojekt vid olika institutioner. Forskarna har också möjlighet att odla sitt forskningsmaterial, både på friland och i ett forskningsväxthus.

Det är inte bara botanister som utnyttjar trädgården, här bedrivs också tvestjärtsfångst, studier av blomflugor och psykologistudier.

Fröutbyte med andra botaniska trädgårdar

I en botanisk trädgård odlas tusentals växter som inte går att få tag på i en vanlig handelsträdgård. Genom att byta fröer med mer än 600 botaniska trädgårdar över hela världen, kan trädgården skaffa annorlunda växter som behövs för forskning och undervisning. Många av växterna har aldrig tidigare odlats i Sverige. 

Trädgårdens egen frökatalog heter Semina Selecta (utvalda fröer). Det namnet har den haft sedan 1858, men fröbytet sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden. Ur Semina Selecta kan andra trädgårdar beställa fröer som vår personal samlat i naturen eller odlingarna. Omkring 1000 olika växtarters frön torkas och tröskas rena varje vinter. Till frökatalogen väljs ungefär 100 arter ut.

I utbyte får Botan frökataloger från all världens botaniska trädgårdar. Ur dessa beställer vi de arter som vi vill prova att odla, på friland eller i växthus. En del förmedlas vidare till olika forskningsprojekt som söker växtfröer genom Botaniska trädgården.

Fröbytet är bara ett av de sätt på vilka Botaniska trädgården skaffar växtmaterial. Många växter har förts hit av forskare verksamma vid Uppsala universitet. De fältarbetar i främmande länder och kan ha med sig fröer och sticklingar hem.

Vår senaste årgång av frökatalogen Semina Selecta (på engelska).

Student i Botaniska trädgården och hos Linné

Varje år har drygt tusen studenter kursmoment i Botaniska trädgården. Undervisningen sker i botanik, farmakognosi, kulturväxter och ekologi. Studenterna kommer från både Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och läser för att bli exempelvis naturvetare, apotekare, agronomer, jägmästare eller landskapsarkitekter. Trädgården används också av skolor och förskolor.

Man behöver inte gå en kurs för att besöka Botaniska trädgården. Varför inte sola, spela boule, tentaläsa eller sitta under ett träd och bara lukta på blommorna!

Organisation

Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby utgör tillsammans Uppsala linneanska trädgårdar och är en del av Uppsala universitets musik och museer, en avdelning inom universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun.

De linneanska trädgårdarna har en rådgivande direktionsgrupp som består av representanter från Uppsala universitet och Uppsala kommun.     

Senast uppdaterad: 2022-12-01